Kontrolné streľby 2021

Obvodná poľovnícka komora Levoča oznamuje všetkým členom SPK v okrese Levoča, že dňa 08.05.2021 /sobota/ sa vykonajú povinné kontrolné streľby členov SPK na strelnici v Spišskom Podhradí /pri židovskom cintoríne/, v čase od 07.00 – 11.00 hod., podľa časového harmonogramu.

Povinné kontrolné streľby členov SPK sa vykonávajú v zmysle § 42 ods. 1 písm. e) zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve v znení neskorších predpisov a Smernice SPK o organizovaní a vykonávaní kontrolných strelieb členmi SPK, platnej od 11.06.2011.

Vzhľadom k tomu, že každý člen SPK je povinný úspešne absolvovať kontrolné streľby, žiadame štatutárnych zástupcov a streleckých referentov všetkých poľovníckych organizácií v okrese Levoča, aby oboznámili svojich členov s termínom konania strelieb a zároveň skontrolovali platnosť streleckých preukazov.

Všeobecné pokyny:

Priebeh kontrolných strelieb sa bude riadiť časovým harmonogramom.

Por. číslo Poľovnícke združenie Čas konania kontrolných strelieb
1. PZ Levoča I. 07.00 – 07.20 h
2. Lesy mesta Levoča s.r.o. 07.20 – 07.40 h
3. Pro Populo Poprad s.r.o. 07.40 – 08.00 h
4. PZ Granč – Petrovce 08.00 – 08.20 h
5. PZ Jablonov 08.20 – 08.40 h
6. PZ Nižné Repaše 08.40 – 09.00 h
7. PZ Spišský Štvrtok 09.00 – 09.20 h
8. PZ Bijacovce 09.20 – 09.40 h
9. PO Bugľovce – Lipa 09.40 – 10.00 h
10. PZ Orol 10.00 – 10.20 h
11. Neumiestnení členovia 10.20 – 11.00 h

Vstup do areálu strelnice bude umožnený len členom, účastníkom strelieb vopred nahláseným ich poľovníckym združením/organizáciou a neumiestneným členom, na ktorých sa povinnosť vykonať kontrolné streľby v roku 2021 vzťahuje.

Vstup do areálu strelnice bude povolený výhradne s rúškom (ochranou úst a nosa) !

Každý člen, účastník strelieb predloží povinne ku kontrole poľovný lístok, zbrojný preukaz, preukaz zbrane, strelecký preukaz a zbrane /vo vyčistenom stave/, z ktorých bude vykonávať kontrolné streľby. Každý člen, účastník strelieb bude strieľať výhradne so zbraňou vo svojej držbe/spolu držbe.

Guľovou hlavňou sa strieľa 5 rán na pevný terč diviaka s možnosťou použitia streleckej optiky, opory a pohodlnejšej polohy, na vzdialenosť 100 m.

Brokovou hlavňou sa strieľa 10 rán na asfaltový terč s použitím brokových nábojov veľkosti 2,5 mm /+ – 0,1 mm/.

V prípade, že člen SPK vlastní viac poľovných zbraní, je na jeho uvážení, ktorou jednou guľovou /v prípade, že vlastní malokalibrovku i guľovnicu, kontrolnú streľbu realizuje guľovou zbraňou/ a jednou brokovou zbraňou absolvuje kontrolnú streľbu.

Tí členovia, ktorí majú v zbrojnom preukaze zapísanú len malokalibrovú zbraň, kontrolnú streľbu vykonajú z tejto zbrane s poplatkom ako pri guľovnici.

Ak člen vlastní guľovnicu /prípadne guľobrokovnicu/ a aj brokovnicu, strieľa z obidvoch zbraní.

Pre vydanie streleckého preukazu musí člen splniť z brokovej hlavne 30 %-tný a guľovej 40 %-tný predpísaný limit.

Povinných kontrolných strelieb sa zúčastnia aj členovia, ktorí prvý krát nadobudli zbraň a doposiaľ nevykonali kontrolné streľby. Tí budú pozvaní na povinné kontrolné streľby každý rok, po dobu troch nasledujúcich rokov. Následne každých 5 rokov.

Poplatky za vykonanie strelieb:  – z guľovej hlavne …….. 8,00 EUR

                                                        – z brokovej hlavne …… 8,00 EUR

                                                        – strelecký preukaz ……. 0,50 EUR

                                                        – opakovanie KS ………. 1,00 EUR

Pri neúspešnej streľbe, ak člen SPK nesplní predpísaný limit, je povinný streľby opakovať, pričom uhradí poplatok za opakovanú streľbu. Úhrada poplatkov a kontrola dokladov sa uskutočňuje na strelnici pred začatím streľby. Výnimku z povinnosti zúčastniť sa kontrolnej streľby môže členovi SPK udeliť na základe jeho písomnej žiadosti Predstavenstvo OPK a určí mu náhradný termín.

Neúčasť ospravedlneného člena na streľbách nie je dôvodom na vydanie streleckého preukazu. V prípade, že sa člen na streľbe nezúčastní, ani sa vopred neospravedlní, Predstavenstvo OPK mu umožní jeden náhradný termín vykonania kontrolných strelieb po zaplatení poplatku 20,00 EUR, ako náhradu za vynaložené náklady pri organizovaní a vykonávaní kontrolných strelieb. Neospravedlnená neúčasť na kontrolných streľbách sa posudzuje za porušenie organizačnej disciplíny SPK ! Zaplatenie nákladov za neospravedlnenú neúčasť nezbavuje povinnosti absolvovať kontrolné streľby.

Všetci účastníci strelieb sú povinní na strelnici dodržiavať bezpečnostné predpisy, hygienické predpisy a opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR vydané v súvislosti so zabránením šírenia ochorenia COVID-19 (koronavírus) a riadiť sa pokynmi vedúceho strelieb a rozhodcov! Počas strelieb je prísny zákaz používania alkoholických nápojov!

Strelecké preukazy za úspešné vykonanie strelieb budú vydané, resp. potvrdené na strelnici. Úspešné absolvovanie strelieb je každý člen SPK, účastník povinný oznámiť svojmu poľovnému hospodárovi a streleckému referentovi. Prípadnú zmenu v propozíciách si usporiadateľ vyhradzuje upraviť podľa daných podmienok. Strieľa sa za každého počasia.

V prípade, že nevlastníte poľovnú zbraň, alebo máte platný strelecký preukaz, naše pozvanie považujte za bezpredmetné.

S pozdravom

„Lesu a lovu zdar!“

  Marián Gajdoš v. r.                                                               Ján Sýkora v. r.

predseda strel. komisie                                                         predseda OPK Levoča

Za správnosť: Jana Majerská

LEAVE A REPLY

Your email address will not be published.