Oznámenie o konaní III. Výročnej konferencie OPK Levoča

Predstavenstvo Obvodnej poľovníckej komory Levoča týmto oznamuje všetkým delegátom, že dňa 16.06.2024 (nedeľa) od 09.00 h v priestoroch Zóna caffé, ul. Športovcov 977/9 v Levoči sa uskutoční zasadnutie III. Výročnej konferencie Obvodnej poľovníckej komory v Levoči s nasledovným programom:

 1. Otvorenie
 2. Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice, predsedajúceho konferencie a mandátovej komisie
 3. Informácia o účasti na konferencii – správa mandátovej komisie
 4. Schválenie programu konferencie, rokovacieho a volebného poriadku
 5. Voľba volebnej komisie a návrhovej komisie
 6. Správa predsedu OPK Levoča o činnosti OPK Levoča od II. výročnej konferencie
 7. Správa predsedu Obvodnej dozornej rady
 8. Správa predsedu Obvodnej disciplinárnej komisie
 9. Diskusia
 10. Voľba predsedu OPK Levoča, vedúceho kancelárie OPK Levoča, predsedu komisie pre poľovníctvo a životné prostredie OPK Levoča, predsedu osvetovej komisie OPK Levoča, predsedu streleckej komisie OPK Levoča, predsedu kynologickej komisie OPK Levoča, predsedu ekonomickej komisie OPK Levoča, dvoch ďalších členov predstavenstva OPK Levoča, predsedu obvodnej dozornej rady OPK Levoča a štyroch členov obvodnej dozornej rady OPK Levoča, predsedu obvodnej disciplinárnej komisie OPK Levoča a štyroch členov disciplinárnej komisie OPK Levoča, 
 11. Voľba delegáta na snem SPK a náhradníka delegáta na snem SPK na päťročné funkčné obdobie.
 12. Uznesenie
 13. Záver 

Výročná konferencia je zhromaždením delegátov s hlasom rozhodujúcim, a to delegátov:

a) zvolených základnými organizačnými jednotkami SPK v územnej pôsobnosti OPK Levoča s kľúčom stanoveným predstavenstvom OPK Levoča,

b) zvolených fyzickými osobami s trvalým pobytom v územnej pôsobnosti OPK, ktorí nie sú členmi alebo zamestnancami žiadnej organizačnej jednotky SPK, s kľúčom stanoveným predstavenstvom OPK Levoča,

c) členov predstavenstva OPK Levoča, predsedu obvodnej dozornej rady OPK Levoča, predsedu obvodnej disciplinárnej komisie OPK Levoča, ak neboli zvolení za delegátov výročnej konferencie.

Každý delegát s hlasom rozhodujúcim má na konferencii jeden hlas. Vyslaný zástupca SPK ani hostia pozvaní predstavenstvom OPK Levoča nemajú hlasovacie právo.

Výročná konferencia je schopná sa uznášať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina delegátov s hlasom rozhodujúcim. Pre platnosť rozhodnutia/uznesenia výročnej konferencie je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných delegátov s hlasom rozhodujúcim.