Pozvánka na zhromaždenie

Predstavenstvo Obvodnej poľovníckej komory v Levoči, v zmysle § 18, ods. 2, Stanov Slovenskej poľovníckej komory zvoláva

z h r o m a ž d e n i e

členov SPK – fyzických osôb s trvalým pobytom v pôsobnosti tunajšej OPK, ktorí nie sú členmi alebo zamestnancami žiadnej organizačnej jednotky SPK.

Zhromaždenie sa uskutoční v priestoroch OPK Levoča, Kláštorská 37, Levoča; dňa 03.06.2024 so začiatkom o 1500 hodine.

Program:        1. Otvorenie,

2. Voľba predsedajúceho, zapisovateľa a overovateľa zápisnice                           3. Schválenie programu, rokovacieho a volebného poriadku                           4. Voľba delegáta na III. Výročnú konferenciu OPK Levoča                           5. Uznesenie 

   6. Záver         

S pozdravom

„ L e s u   a   l o v u   z d a r  ! “